Sinan capudan pascia'.crd


From: "hey gi" <gdegortes@tiscalinet.it> Date: Mon, 24 Jan 2000 10:04:59 -0700
hey gi+ eva stefek gennaio 2000 grazie per avermi fornito il testo Eva , sei una dea e chi non crede in te ateo sinan capudan pasci- fabrizio de andr mi teste fascie'nscia galea e sciabre se zeguan a lun-a a mae a l' rest duv' l'ea pe nu remenalu a fortun-a into mezzu du ma ghe un pesciu tundu mi4 mi che quandu u vedde e brutte u va'nsci fundu intu mezu du ma gh' 'n pesciu palla la si mi che quandu vedde e belle u vegne a galla la mi e a u postu d'i anni ch'ean dexeneuve la mi se sun piggiae e gambe e e mae brasse nueve la mi d'allua a cansun l' cant u tambuu la mi e u lou s' gangiou in travaggiu duu mi la mi vuga t' da vug prexun la si mi e spuncia spuncia u remmu fin au pe mi la mi vuga te da vug murtaieu la si mi la4 la mi e tia tia u remmu fin a u cheu la4 la mi la4 la mi la4 la mi7 e questa a l' a me stoia e t' veggi cunt 'n p primma ch'a vegiai a me peste 'ntu murta e questa a l' a memoia a memoia du ciga ma 'nci libbri de stoia Sinan Capudan Pasci la mi la mi e suttu u timun du gran ca-ru la mi la mi c'u muru 'nte 'n broddu de fa-ru la mi la mi 'na neutte ch'u freidu u te morde la mi la mi u te giascia u te spua u te remorde la mi la mi e u Bey assettu u pensa Mecca la mi la mi e u vedde Ur 'nsce 'na secca la mi la mi ghe giu u timn a lebecciu la mi la mi sarvndughe a vitta e u sciabeccu la mi am me bell'ama sfurtn-a a l' 'n grifun la si mi ch'u gia 'ngiu testa du be-li-nun la mi am me bell'ama sfurtn-a a l' 'n belin la si mi ch' xeua 'ngiu au c ci vixn mi7 e questa a l' a ma stia e t' veuggiu cunt 'n po' primma ch' a vegii a me peste 'ntu murt e questa a l' a memia a memia du Cig ma 'nsci libbri de stia Sinn Capudn Pasci. LA LA4 MI 8 volte la mi la mi E digghe a chi me ciamma rnegu la mi la mi che a ttte ricchesse a l'argentu e l'u la mi la mi Sinn gh'a lasciu de lux au s la mi la mi giastemmandu Mum au postu du Segn mi4 mi mi4 mi intu mezu du m gh' 'n pesciu tundu mi4 mi mi4 mi che quandu u vedde brtte u va 'nsci fundu mi4 mi mi4 mi intu mezu du m gh' 'n pesciu palla mi4 mi mi4 mi che quandu u vedde belle u vegne a galla la la4 mi ad libitum -- giovannino gdegortes@tiscalinet.it