Megun megun.crd


From: "hey gi" <gdegortes@tiscalinet.it> Date: Mon, 24 Jan 2000 10:11:16 -0700
hey gi +eva stefek gennaio 2000 grazie per avermi fornito il testo Eva , sei una dea e chi non crede in te ateo MGU MEGN-fabrizio de andr re E mi e mi e mi e an e an e a l'aia sciurt a su su e ou cou ou cou ou cou da rebell fin a piggi piggi ou trn ou trn E 'nta galleria gent 'a l'intra au scu scirte amarutia leogu de 'n spesi e 'ntu stritu t'aguitan te dumndan chi t' e sustnsa e ou mest che pe' liatri ou viaggi ou nu l' fa sol fa poi te tcca n purt lepegusu sol fa sol e na stnsia lvega e 'nte l'tra stnsia fa sol bagsce a d ou men fa sol e ti cu'na que che nu ti vou fa sol a ti a bibbia 'nta migia fa sol serr a cive nche ou barcn fa sol la do e arensenite srvia ou cou re do re do re do re do Uh mgu mgu mgu m megn re do re do re do re Uh chin-a chin-a z da ou caregn do re 'Na carga da nsciu de ' n turt 'na fain ch'a sae a ghe manca'a sa ttti sssa rsca da ou xtta in z se ti gii 'a tsta ti te vddi ou c fa sol fa e a st foa gh' ou repentin fa sol ch'a te tcche 'na pascin fa sol pe 'na faccia da Madnna fa sol ch'a te sposta ou ghirindn fa sol n am mai in esclusiva fa sol sempre cun quarcsa da pag fa sol na scignurin-a che sttu ca fa sol la do a gh'a ou grbu da scigna re do re do re do re do Uh mgu mgu mgu m megn re do re do re do re Uh chin-a chin-a z da ou caregn re do re do re do re do Uh!...che belin de 'n nolu che ti me faisci fa re do re do re do re do Uh!...ch'a sn de piggi de l'aia se va a l'uspi re do re re E mi e mi e mi nu an nu an st chi st chi st chi durm durm E mi e mi e mi nu an nu an st chi st chi st chi asnme. re do re do re do re do Uh mgu mgu mgu m megn re do re do re do re Uh chin-a chin-a z da ou caregn gdegortes@tiscalinet.it -- giovannino gdegortes@tiscalinet.it