A cumba.crd

From: m.trois@tiscalinet.it (Marcello Trois)
Date: Sun, 28 Feb 1999 20:50:54 GMT

cmba (Fabrizio DE ANDR, Ivano FOSSATI) [Pretendente:] MI Gh'aivu 'na blla cmba ch' l' xea fea de c ginca cun' nie ch' deslngue a cian d' s [Coro:][ ] LA Duv' l' MI duv' l' [Pretendente:] che l'hn vurscia vdde ceg l'e a st cas spita cme l'igua ch' dera z p'o ri [Coro:] Nu ghe n' nu ghe n' nu ghe n' [Padre:] Cu o m zuenttu ve prta miga na smangiaxn che se cusc fise purisci anvene 'n gattixn [Coro:] Nu ghe n' nu ghe n' nu ghe n' MI [Pretendente:][ ][Padre:][ ] Vgnu d' c du rttu Ch d cmbe d't ch'o magn o slga i p nu n' vegne nu se n'& Vgnu c'o ceu marttu Chi gh' 'na cmba gianca de'na pascin che nu ghe n' ch' nu l' vostra ch' l'&ea [Coro:] Nu ghe n' tre nu ghe n' nu ghe n' tre nu ghe n' MI LA MI [Coro:] MI l' xu l' xu cmba ginca de nette l'e xu au cin d' s truvin truvin cmba ginca de mzu truvin u cin d'o pn. [Pretendente:][ ] Vu nu vurisci dmela sta cmba da mai ginca cum' nie ch' deslengue 'nt o ri [Coro:] Duv' l' duv' l' duv' l' duv' l' dve duv' l' [Padre:] Mi che sta cmba blla st de lngu a barbacu che nu m' psse v'edde scricch 'nt n'tru nu [Coro:] Nu ghe n' nu ghe n' nu ghe n' [Pretendente:] tegni dindanse sutt' 'n angiu de meigran cu' ca ch'o l'ha d' sa ^a mn linga d'o bambaxia [Coro:] Duv' l' duv' l' duv' l' dve duv' l' [Padre:] [Pretendente:] Zuenu ch'ei bn parlu tegni dimdanse 'nte sta sein-a de frev sutt'a 'n angiu de meigran Sai che sta cmba mzu Cu ' ca ch'o l'ha d'& a xu d' m 'nt vostra c mn linga d [Coro:] Nu ghe n' tre nu ghe n' nu ghe n' tre nu ghe n' [Coro:] l' xu l' xu cmba ginca de nette l'e xu au cin d' s truvin truvin cmba ginca de mzu truvin u cin d'o pn Duv' l' duv' l' ch' ne s'ascunde se mai se mai u cian du pn cum' l' cum' l' l' cum' nie ch' vn z deslengu da o ri l' xu l' xu cmba ginca de mzu truvin u cin d'o pn Duv' l' duv' l' ch' ne s'ascunde se mai se mai u cian du pn MI Cmba cumbtta bccu de sa srva striggin c'ou maiu 'n giandn Martn ou v p cun' l'ze der fogu de lgne nime in ć [2 volte] Marcello Trois
m.trois@tiscalinet.it http://web.tiscalinet.it/lello/ Archivio IAMS: http://www.amosfree.cjb.net