Mo basta.crd


From: Luca <rluc@freemail.it> Date: Mon, 13 Sep 1999 00:46:55 +0100
MO BASTA (Bella 'mbriana 1982) Attacco |
|
|
|
|
|---5
Rem7 Mo basta pecchè si troppo strunzo pè parlà Solm7 Sib7 La7 Rem7 mo basta pè carità mo basta pecchè nun vale 'a pena 'e ce capì Solm7 Sib7 La7 Rem7 mo basta vide addo' te n'haje i' ma che può sapè saglie 'ncuollo a me Solm7 Sib7 e si siente friddo nun cadè La7 Rem7 pecchè è sempre accussì (aumenta di un tono) Mim7 mo basta pecchè sto' sulo e sulo nun voglio stà Lam7 Do7 Si7 Mim7 mo basta pè carità mo basta pecchè sto' astritto e astritto nun se pò ghì Lam7 Do7 mo basta Si7 Mim7 e ghià nun me spunì no more-no more no more-no more no more-no more no more-no more no more-no more no more-no more Ciao a tutti Luca #
# Sensazione unica perché la musica # # ti prende anche l'anima... # Pino Daniele #
rluc@freemail.it